Yoshinken
     
   
         
    Seminarium i Stockholm, 17 juni 2006

Yoshinken